Mezinarodni Zkusebni Rad Ipo 2020

Mezinarodni zkusebni rad ipo 2020

Subject:

Mezinarodni zkusebni rad ipo 2020

 

ZKUŠEBNÍ ŘÁD

pro

mezinárodní zkoušky pracovních psů a

mezinárodní zkoušku psa – stopaře

 

Z pověření FCI komise pro pracovní psy vypracovali:

Frans Jansen (NL) Günther Diegel(D) Wilfried Schäpermeier (D) Edgar Scherkl (D)

Pierre Wahlström (S) Alfons van den Bosch (B) Robert Markschläger (A)

 

 

 

Předmluva

Již více než dvanáct tisíc let je pes společníkem člověka.

Díky domestikaci uzavřel s člověkem úzkou  sociální  vazbu  a  v  mnohém  je  na  něm  závislý. Tím  ovšem  pro  člověka  vyvstala i mimořádná zodpovědnost za jeho spokojenost.

 

Právě při výcviku psa je nejvyšší prioritou jak fyzické tak psychické zdraví.

Z tohoto důvodu je nejdůležitějším  pravidlem  nenásilné  zacházení  se  psem  odpovídající  jeho  druhu  v  souladu s dodržováním práv zvířat. Samozřejmostí je zajistit psovi dostatek potravy a vody a stejně tak i péči o jeho  zdraví,  která mimo jiné  zahrnuje  pravidelná očkování a veterinární prohlídky.

Mezinárodní zkušební řád IRO

Kromě toho je zde závazek poskytnout psovi pravidelný kontakt s člověkem a dostatek zaměstnání k uspokojení jeho potřeby pohybu.

 

V historii plnil pes jako pomocník člověka nejrůznější úkoly.

V moderním světě převzala většinu těchto úkolů technika. Z tohoto důvodu má dnes majitel povinnost umožnit psovi jako náhradu za práci, o kterou pes v důsledku pokroku přišel, dostatek pohybu a zaměstnání, odpovídající jeho dispozicím, ve spojení s intenzívním kontaktem s člověkem.

What benifit ipo goes on the market

I z tohoto hlediska jsou zařazeny zkouška doprovodného psa, všestranná zkouška pro pracovní psy, zkouška psa stopaře  a  zkouška  vyhledávacího  psa. Pes  potřebuje  zaměstnání  odpovídající  jeho  vlohám a výkonnosti. K tomu patří mimo dostatečného pohybu i intenzívní zaměstnávání činnostmi, které zohledňují nejen učenlivost a potřebu hýbat se, ale stejně tak i ostatní vlohy psa. K tomu jsou vhodné různé druhy psích sportů. Nedostatečně vytížení psi mohou být obtížní a jejich chování může vést ke stížnostem veřejnosti.

 

Člověk, který cvičí svého psa nebo se s ním věnuje některému sportu, podstupuje sám vzdělání, jehož cílem je nejvyšší možná harmonie mezi člověkem a psem.

Cílem  veškerého výcviku je zprostředkování učiva, které je pro dotyčného psa možné. Harmonická shoda mezi člověkem a jeho psem, nezávisle na tom, kterému psímu sportu se věnují, je základem veškeré činnosti. K celkové souhře může dojít pouze, pokud se člověk co možná nejvíce vcítí do psa a jeho potřeb.

 

Vyvstává ale i etická povinnost člověka psa řádně vychovat a dostatečně ho vycvičit.

Metody, které k tomu používá, musí být v souladu s jistými znalostmi etologie, zvláště pak kynologie. K dosažení výchovného, výcvikového či tréninkového efektu je třeba používat nenásilné a pro psa pozitivní metody. Výcvikové, výchovné či tréninkové pomůcky či způsoby, které neodpovídají jeho druhu nejsou žádoucí (viz zákon na ochranu zvířat).

 

Použití psa ve sportu se musí řídit jeho vlohami, výkonností a jeho dispozicemi.

Není žádoucí ovlivňovat výkonnost psa prostřednictvím léků či působením metodami, které neodpovídají zákonu na ochranu zvířat. Člověk musí přesně rozpoznat vlohy svého psa. Požadovat po psovi výkony, kterých není schopen, odporuje jakémukoli etickému vědomí. Zodpovědný pejskař se zúčastňuje zkoušek, závodů a výcviku jen se zdravým psem, připraveným podávat požadované výkony.

 

Obsah:

Všeobecná část                                                                                                                              5

Všeobecná ustanovení                                                                                                               5

Zkouškové období a dny                                                                                                             5

Vedoucí zkoušek                                                                                                                           5

Rozhodčí                                                                                                                                             6

Účastník zkoušek                                                                                                                           7

Figurant                                                                                                                                               8

Kladeč                                                                                                                                                  8

Sportovní komisař                                                                                                                         8

Povinnost obojku, vodítka a náhubku                                                                                   8

Podmínky účasti                                                                                                                             9

Kontrola identity psa                                                                                                                    9

Výcvikové známky a body                                                                                                          10

Diskvalifikace                                                                                                                                      11

Výkonnostní tituly                                                                                                                         11

Výkonností průkaz psa                                                                                                                12

Vyhlášení vítězů, udělování cen                                                                                               12

TSB hodnocení                                                                                                                                12

Prověrka povahy psa                                                                                                                    13

Pravidla figurantské práce                                                                                                          13

Zkouška doprovodného psa BH                                                                                               17

Zkouška pracovní upotřebitelnosti psa 1 – 3 (APr 1-3)                                                   22

Zkouška stopařská 1 – 3 (FPr 1-3)                                                                                            22

Zkouška poslušnosti 1 – 3 (UPr 1-3)                                                                                       22

Zkouška obranářská 1 – 3 (SPr 1-3)                                                                                         22

Zkouška chovné způsobilosti IPO ZTP                                                                                   23

Mezinárodní zkouška pro pracovní psy IPO – VO                                                            31

Mezinárodní zkouška pro pracovní psy IPO – 1                                                                38

Mezinárodní zkouška pro pracovní psy IPO – 2                                                                52

Mezinárodní zkouška pro pracovní psy IPO – 3                                                                67

Zkouška psa stopaře stupeň 1         FH 1                                                                                84

Zkouška psa stopaře stupeň 2         FH 2                                                                                87

Mezinárodní stopařská zkouška IPO – FH                                                                           89

Zkouška vyhledávací 1 – 3 (StPr 1-3)                                                                                     93

Přílohy                                                                                                                                                 95

 

Všeobecná část

Všeobecná ustanovení

Zkouškové akce a závody mají splňovat dva cíle.

Na straně jedné složením zkoušky prokazují jednotliví psi způsobilost pro účel svého použití a na straně druhé by zkoušky v pracovním chovu měly přispět ke  zdraví  a  výkonnosti  psů  ve  smyslu  zachování  případně  vylepšování  pracovních  schopností z generace na generaci. Vzdáleně taktéž slouží ke zvyšování a zachování zdraví a kondice. Složení zkoušky platí také jako důkaz chovné způsobilosti psa.

Všechny zkouškové akce a soutěže ve vztahu ke svému provádění i chování účastníků podléhají všeobecným sportovním zásadám.

Obsah zkušebního řádu je pro všechny účastníky závazný. Všichni účastníci musí plnit stejné výkonnostní podmínky. Výcvikové akce jsou veřejně přístupné, místo a začátek musejí být veřejně oznamovány.

Zkouškové akce a soutěže musí odpovídat úplným stupňům zkoušek nebo úplným oddílům příslušných zkouškových stupňů.

Jen kompletní stupeň zkoušky, složeny v rámci takovéto akce, platí jako výcviková značka.

Zkouškové akce se konají dle pokynů, které vydává ČKS a MSKS. Tyto pokyny    stanovují termíny  i obsah žádostí o konání, změnách, zrušení nebo přeložení zkouškových akcí, jakož i dokumenty, které se při hlášení, průběhu a ukončení akcí zpracovávají.

Rovněž tak provádí delegaci rozhodčích. Při delegaci více rozhodčích je jeden určen jako hlavní. Pořadatelem akce může být pouze právní subjekt, začleněný do ČKS nebo MSKS (ZKO, ZO, chovatelský klub), který akci organizuje a zajišťuje.

Akcí se mohou zúčastnit psovodi:

a)občané ČR – členové organizací a svazů začleněných do ČMKU

b)občané jiných států – členové zahraničních organizací a svazů začleněných do FCI.

Členství nutno prokázat před zahájením akce platným členským průkazem.

Za účast na akci vybírá pořadatel na úhradu nákladů startovné, jehož výši sám stanoví.

 

 

Zkouškové období a dny

Zkouškové období trvá od března do konce listopadu, pokud to dovolují povětrnostní podmínky a není ohrožena bezpečnost a zdraví lidí a zvířat.

Jinak musí být akce odložena. Rozhodnutí o tom přísluší rozhodčímu. Zkoušky lze provádět pouze o víkendu a dnech uznaných zákonem jako svátky.Výjimkou jsou akce pořádané na letních výcvikových táborech, které lze provádět i ve všední dny v období od 15.6.

do 15.9.

 

 

Vedoucí zkoušek

Za organizační část akce je zodpovědný vedoucí zkoušek.Vedoucí zkoušek musí být členem pořádající organizace  a  osoba  plnoletá.

Zařizuje  a  kontroluje  všechny  potřebné  práce  spojené  s    přípravou a provedením zkouškové akce. Musí zabezpečit řádný průběh akce a po celou dobu být k dispozici rozhodčímu.

 

Z tohoto důvodu nesmí na akci předvádět žádného psa, ani plnit jiné funkce. K jeho povinnostem náleží zejména:

 • Zajištění úředního povolení ·     Zajištění delegace rozhodčího na akci.

 

 

 • Zajištění terénů pro kladení stop pro všechny stupně zkoušek v souladu se zkušebním řádem.
 • Příprava pomůcek a potřeb v souladu se zkušebním řádem, jakož i ochranný oděv pro

 

 

 

 • Zajištění dohody s vlastníky pozemků pro kladení stop a s příslušnými mysliveckými spol
 • Příprava písemných podkladů pro všechny stupně zkoušek, jako jsou posudkové listy a výsledková

 

 

 

 • Zajištění odborných pomocníků, jako např.

  figurantů, kladečů stop, osob do skupiny

 • Příprava výkonnostních průkazů, průkazů původu, očkovacích průkazů, a pokud je to předepsáno, tak i potvrzení o pojištění odpovědnosti psovodů.

 

Vedoucí zkoušek musí minimálně tři týdny před pořádáním zkoušek sdělit rozhodčímu místo a čas zahájení akce, popis příjezdu, druhy pořádaných zkoušek a počet přihlášených psů. Opomene-li to, má rozhodčí právo vyvázat se ze svých povinností.

 

 

Rozhodčí

Zkouškové  akce  mohou  posuzovat  pouze  rozhodčí,  kteří  jsou  svým  národním  svazem  zmocněni k posuzování mezinárodních zkoušek.

Rozhodčí smí v jeden den posoudit nejvíce 30 jednotlivých oddílů, počet může být navýšen o 3 oddíly v případě účasti jednoho rozhodčího výkonu 1. třídy nebo rozhodčího pro posuzování exteriéru.

FPr stupeň 1-3                 odpovídá vždy jednomu oddílu Upr stupeň 1-3                                             odpovídá vždy jednomu oddílu SPr stupeň 1-3                                             odpovídá vždy jednomu oddílu StPr stupeň 1-3                                             odpovídá vždy jednomu oddílu BH                                               odpovídá vždy dvěma oddílům

IPO-VO                                  odpovídá vždy třem oddílům IPO stupeň 1-3                                             odpovídá vždy třem oddílům FH stupeň 1-2                                             odpovídá vždy třem oddílům IPO- FH                                               odpovídá vždy třem oddílům

APr                                         odpovídá vždy dvěma oddílům

ZTP                                         odpovídá vždy třem oddílům

 

Rozhodčí nesmí posuzovat psy ve svém vlastnictví, majetku nebo psy, jejichž je držitelem; psy, jejichž majitel, vlastník nebo držitel s ním žije ve společné domácnosti; psy vedené osobami, které žijí s rozhodčím ve společné domácnosti.

Rozhodčí nesmí na akci, kterou sám posuzuje, vést žádného psa.

Rozhodčí nesmí svým chováním narušovat či dokonce ovlivňovat práci psa. Rozhodčí zodpovídá za přesné dodržování ustanovení platného zkušebního řádu. Je oprávněn zkoušku ukončit či nezahájit,

 

není-li dodržován zkušební řád (odpovídající cvičební prostory, nářadí, pomůcky, pomocníci atd.) či nejsou-li dodržovány jeho pokyny.

Při nesportovním chování, používání motivačních prostředků, porušení zkušebního řádu či zákona na ochranu zvířat či porušení dobrých mravů je rozhodčí oprávněn psovoda diskvalifikovat.

Předčasné ukončení zkoušky se v každém případě zapisuje spolu s odůvodněním do výkonnostního průkazu. Při diskvalifikaci se psovodovi odejmou všechny získané body.

Je třeba respektovat srážky bodů předepsané ve zkušebním řádu. Pomoc poskytovanou psovi psovodem musí rozhodčí rozpoznat a ohodnotit srážkou bodů.

Rozhodnutí rozhodčího je konečné a nenapadnutelné. Jakákoli kritika jeho posudku může mít za následek vykázání z prostoru kynologické akce, případně disciplinární řízení.

V odůvodněných případech, které se netýkají vlastního posudku, ale porušení pravidel rozhodčím, je možno podat na jeho chování protest. Tento protest musí být rozhodčím projednán v průběhu akce. Pokud nedojde ke shodě je předán prostřednictvím vedoucího zkoušek pořadatelské organizace delegujícímu orgánu (je spolupodepsána rozhodčím, vedoucím akce, stěžovatelem a popř.

svědky). Z přijetí protestu nevyplývá nárok na zrevidování hodnocení rozhodčího. Konečné rozhodnutí přísluší delegujícímu orgánu. Rovněž tak lze do 8 dnů podat na počínání rozhodčího písemnou stížnost.

 

 

Účastník zkoušek

Účastník zkoušek je povinen dodržet stanovený termín uzávěrky přihlášek.

Podáním přihlášky se účastník zavazuje k úhradě startovného.

Nemůže-li se z jakéhokoli důvodu dostavit, musí toto neprodleně sdělit vedoucímu zkoušek. Každý účastník musí dodržovat pravidla veterinární ochrany a ochrany zvířat, platící v místě konání akce. Každý účastník se musí podřídit pokynům rozhodčího a vedoucího zkoušek. Účastník zkoušek musí svého psa předvádět sportovně bezchybným způsobem.

Nehledě na výsledek v kterémkoliv oddílu, může po dohodě s rozhodčím předvést svého psa ve všech oddílech příslušného stupně zkoušky.

Základní výcvik poslušnosti a obrany psů

Konec zkoušky je dán vyhlášením výsledků a předáním výkonnostních průkazů psů.

Rozhodčí je oprávněn, i proti názoru psovoda, vyloučit ze zkoušky psa zraněného, nebo výkonnostně omezeného. Pokud  psovod  ze  zkoušky  odstoupí,  následuje  zápis  do   výkonostního  průkazu

„nedostatečně – odstoupil“.

Pokud psovod předčasně ukončí zkoušku z důvodu viditelného zranění psa nebo předloží tomu odpovídající zprávu veterinárního lékaře, zapíše se „ukončení pro zranění“.

Při nesportovním chování, přestupcích proti zkušebnímu řádu, proti pravidlům ochrany zvířat či dobrých mravů je rozhodčí oprávněn psovoda z akce diskvalifikovat. V každém případě je nutno takovéto předčasné ukončení zkoušky se zdůvodněním poznamenat do výkonnostního průkazu psa. Dosud získané body se odejmou.

Zkouška začíná kontrolou identity psa a končí vyhlášením výsledků. Při nástupu ke každému oddílu zkoušek a při jeho ukončení podává psovod se psem rozhodčímu hlášení.

Psovod hlásí v základním postoji rozhodčímu své jméno a jméno psa a připravenost k zahájení nebo ukončení oddílu.

Zvukové pokyny, které jsou uvedené ve zkušebním řádu, jsou zpravidla normálně vyslovované, krátké povely, sestávající z jednoho slova.

Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou činnost musí být ale stejné (platí pro všechny oddíly dané zkoušky). Povely uváděné ve zkušebním řádu jsou závazné.

Pokud se stejného stupně zkoušky účastní více psovodů, určuje se jejich startovní pořadí losem.

 

Minimální počet zúčastněných psů na jednu akci je pět.

Snížení počtu není dovoleno.

Tělesně postižení psovodi, kterým postižení nedovoluje vodit psa po levé straně, jej mohou vodit u nohy vpravo. V tomto případě platí ustanovení o vedení psa vlevo uvedená ve zkušebním řádu obdobně pro stranu pravou.

Každý stupeň zkoušky může být libovolně často opakován.

Jednotlivé stupně zkoušek se skládají od nejnižší k nejvyšší (1-2-3). K vyššímu stupni může být pes předveden teprve po úspěšně složeném nižším stupni příslušné zkoušky.

Pes musí být vždy veden podle nejvyšší dosažené zkoušky, vyjma akcí, na kterých není pořadí nebo kvalifikace spojené se zkouškou.

Psovod zodpovídá za všechny škody na osobách a věcech způsobené jeho psem v průběhu celé zkouškové akce. Pokyny udílené rozhodčím, případně pořadatelem, psovod plní dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Psovod je povinen na požádání předložit rozhodčímu nebo vedoucímu zkoušek doklad o povinném očkování (očkovací průkaz).

 

Figurant

Musí dbát směrnic a ustanovení týkajících se figurantské práce, uvedené ve zkušebním řádu.V den zkoušek se figurant stává pomocníkem rozhodčího v oddíle C.

S ohledem na osobní bezpečnost a stejně tak z důvodů bezpečnostně právních musí být figurant při výcviku i při zkouškách a soutěžích vybaven vždy ochranným rukávem a kalhotami, příp. vestou, suspenzorem, rukavicemi. Obuv figuranta musí odpovídat povětrnostním a půdním podmínkám, musí být pevná a neklouzavá.

Před zahájením oddílu C je figurant poučen rozhodčím. Svou činnost provádí dle pokynů rozhodčího. Při odzbrojování nebo prohlídce se figurant řídí pokyny psovoda, tak jak to vyžaduje zkušební řád. Před začátkem bočního či zadního doprovodu  musí umožnit  psovodovi se  psem zaujmutí základního postoje. Při zkouškách může být pracováno s jedním figurantem. Při vybraných akcích se zadáním výcvikové značky jsou nasazováni vždy minimálně dva figuranti.

Figurant může vykonávat funkci i osobám žijícím s ním ve společné domácnosti.

 

Kladeč

Pracuje podle pokynů rozhodčího nebo jiné určené osoby. Nesmí   pokládat stopu pro osoby žijící s ním ve společné domácnosti.

 

Sportovní komisař

Národní svazy mohou provádět nad akcemi dozor.

Dle tohoto ustanovení smí odborně způsobilá osoba pověřená delegujícím orgánem kontrolovat řádný průběh zkoušek.

 

Používání obojku, vodítka a náhubku

Z bezpečnostněprávních důvodů musí mít psovod po celou dobu trvání zkoušek u sebe vodítko, zavěšené na rameni (karabinou na straně od psa), nebo ho nosí ukryté.

Pes musí mít po celou dobu zkoušky obyčejný řetízkový obojek složený z jednotlivých článků bez ostnů, bodců nebo háčků. Pes ho musí mít na krku volně, nesmí být nastaven na stahování. Takzvané antiparazitní obojky musí být před zkouškou sundány. Tomu musí rozhodčí  věnovat pozornost po celou dobu zkoušky. V případě úmyslného podvodu (skryté ostny apod.) je rozhodčí povinen účastníka ze zkoušky diskvalifikovat.

 

V tomto případě provádí zápis : „Diskvalifikace z důvodu nesportovního chování.“ Všechny dosud udělené body se odejmou.

Při vypracování stopy může pes kromě řetízkového obojku mít i stopovací postroj.

Je nutno brát na vědomí nařízení o pohybu psů na veřejnosti ( např. použití náhubku při přezkušování chování psa v dopravním ruchu u zkoušky BH ).

 

Podmínky účasti

Předpokladem pro start je úspěšně složená zkouška BH. V den zkoušky musí pes dosáhnout předepsaného věku. Vyjímky nejsou povoleny.

BH15 měsícůIPO 118 měsíců
IPO-VO15 měsícůIPO 219 měsíců
FPr 1-315 měsícůIPO 320 měsíců
Upr 1-315 měsícůIPO ZTP18 měsíců
SPr 1-318 měsícůFH 118 měsíců
StPr 1-315 měsícůFH 218 měsíců
APr 1-318 měsícůIPO-FH20 měsíců

Pod označením zkoušky FPr 1-3 se rozumí práce na stopě dle zkoušky IPO 1-3, pod označením Upr 1-3 cviky poslušnosti podle zkoušky IPO 1-3, pod označením SPr 1-3 cviky obrany dle zkoušky IPO 1-3 a pod označením APr 1-3 cviky poslušnosti a obrany dle zkoušky IPO 1-3.

Zkoušek se mohou účastnit všichni psi bez ohledu na velikost, rasu nebo průkaz původu a to za podmínky plnění požadavků mezinárodního zkušebního řádu.

Psovod se může v jeden den zúčastnit pouze jedné zkouškové akce.

Na jedné zkouškové akci může jeden psovod předvádět nejvíce dva psy. Psovi smí být udělena během jedné zkouškové akce pouze jedna výcviková značka.

Háravé feny jsou připuštěny ke všem zkouškovým akcím, musí však být drženy odděleně od ostatních účastníků zkoušek.

K přezkušování nastupují v oddíle A dle časového plánu, v ostatních oddílech jako poslední na závěr zkouškové akce. Březí a kojící feny nejsou ke zkouškám připuštěny.

Nemocná a z nákazy podezřelá zvířata jsou ze všech zkouškových akcí vyloučena.

 

 

Kontrola identity psa

Na začátku každé zkoušky rozhodčí provádí kontrolu identity psa ( tetování, čip ).

Tato kontrola je součástí prověrky povahy psa , která probíhá po celou dobu akce. Psi jsou rozhodčímu předváděni jednotlivě na prověšeném vodítku. Rozhodčí se musí vyvarovat jakýchkoliv dráždivých pohybů.

Psi bez průkazu původu a tetovacího čísla musí být povinně označeni čipem.

Tetovací číslo ( čip ) musí souhlasit s číslem v průkazu původu.

Jedinci, jejichž identitu není možno jednoznačně určit, se nesmějí zúčastňovat žádných akcí, jejichdoklady musí být rozhodčím odebrány a předány spolu s výsledky akce delegujícímu orgánu.

 

Výcvikové známky a body

Hodnocení předváděných výkonů se provádí známkami a body.

Známka a k ní náležící body musí odpovídat provedení cviků.

 

Nejvyšší možný počty bodůvýborněvelmi dobředobřeuspokojivěnedostatečně
5,05,04,54,03,53,0 – 0
10,010,09,5 – 9,08,5 – 8,07,5 – 7,06,5 – 0
15,015,0 – 14,514,0 – 13,513,0 – 12,011,5 – 10,510,0 – 0
20,020,0 – 19,519,0 – 18,017,5 – 16,015,5 – 14,013,5 – 0
30,030,0 – 29,028,5 – 27,026,5 -24,023,5 – 21,020,5 – 0
35,035,0 – 33,032,5 – 31,531 – 28,027,5 – 24,524,0 – 0
70,070,0 – 66,566,0 – 63,062,5 – 56,055,5 – 49,048,5 – 0
80,080,0 – 76,075,5 -72,071,5 – 64,063,5 – 56,055,5 – 0
100,0100,0 – 96,095,5 – 90,089,5 – 80,079,5 – 70,069,5 – 0

 

Při posuzování jednotlivých cviků se smějí udělovat i půlbody.

Při celkovém hodnocení oddílu se musí udělovat pouze celé body. Pokud konečný součet bodů oddílu nevykazuje celé body, výsledek se dle celkového dojmu zaokrouhlí buď směrem nahoru nebo dolů.

 

 

 

ZnámkaUděleno bodůodpočet bodů
výborněmin.

96 %

0 až 4 %
velmidobře95 až 90 %5 až 10 %
dobře89 až 80 %11 až 20 %
uspokojivě79 až 70 %21 až 30 %
nedostatečněméně než 70 %31 až 100 %

 

Pokud pes získá v každém oddíle příslušného stupně zkoušky nejméně 70% možných bodů, považuje se zkouška za splněnou.

 

 

Nejvyšší       možný                      početbodůVýborněVelmidobřeDobřeUspokojivěNedostatečně
100bodů100 – 9695 – 9089 – 8079 – 7069 – 0
300bodů300 – 286285 – 270269 – 240239 – 210209 – 0
200bodů200 – 192191 – 180179 – 160159 – 140139 – 0

 

 

Diskvalifikace

Diskvalifikace znamená okamžité ukončení posuzování a následné odejmutí všech dosud získaných bodů a to i bodů, udělených v jiných oddílech.

Do výkonnostního průkazu se nezapisuje žádná známka ani body a provádí se zápis “diskvalifikace”.

K diskvalifikaci dochází v těchto případech ( platí po celou dobu zkoušek ):

 • nesportovní chování psovoda např.

  pokud má u sebe motivační pomůcky nebo potravu (kromě oddílu A ), trestání psa, psovod je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek

 • porušení mezinárodního zkušebního řádu, zákona na ochranu zvířat nebo dobrých mravů
 • podvodná manipulace s obojkem (např. skryté ostny, gumička )
 • pes neobstojí v prověrce povahy
 • pes opustí během předvádění psovoda a nevrátí se ani na třetí přivolání zpět
 • pes neodevzdá psovodovi na stopě předmět
 • pes na stopě není schopen po reakci na zvěř pokračovat v další práci
 • pes neodevzdá aport ani na třetí pokus
 • pes kouše figuranta mimo rukáv , napadne jinou osobu nebo psa
 • pes nepustí ani na druhý dodatečný povel
 • pes opustí místo před útěkem figuranta a nenechá se ani třetím povelem přivolat k noze nebo při dalším pokusu opět uteče
 • pes při doprovodu odběhne od psovoda a nenechá se ani třetím povelem přivolat k noze nebo při dalším pokusu opět odběhne

-pes v maketě napadne a nepustí samostatně na jeden povel k noze

 

 

Výkonnostní tituly

Titul „Mezinárodní šampión práce“ (CIT) uděluje na žádost psovoda FCI prostřednictvím příslušné národní organizace.

Získání CACITu a Reserve CACITu je možno na soutěžích, které k jejich zadání obdržely oprávnění od FCI a konají se dle nejvyššího stupně dané zkoušky.

K CACITové soutěži musí být pozvány všechny národní organizace FCI. Takovou soutěž musí posuzovat nejméně dva rozhodčí, z nich nejméně jeden musí být z jiné než pořadatelské národní organizace. Zadání se provádí na návrh rozhodčích. Pro udělení CACITu nebo Reserve CACITu mohou být navrženi pouze psi, kteří:

 

 • získali na výstavě nejméně známku „Velmi dobrý“.
 • získali při zkoušce nejméně známku „Velmi dobře“.

  Udělení CACITu není automaticky vázáno na dosažené umístění.

 • patří k plemenům , 2. a 3. skupiny FCI, u kterých se požaduje zkouška z výkonu (pracovní a stopařští psi).

Podmínky pro udělování titulu „Národní šampión práce“ určují jednotlivé národní organizace.

 

 

Výkonnostní průkaz psa

Výkonnostní průkaz psa je povinný pro každého zúčastněného psa.

Vydává ho příslušná národní organizace dle vlastních předpisů. Pro jednoho psa smí být vystaven pouze jeden výkonnostní průkaz. Do výkonnostního průkazu psa se zapisuje výsledek každé zkoušky, který podepisuje a kontroluje rozhodčí spolu s vedoucím zkoušek.

Výkonnostní průkaz psa musí obsahovat číslo zápisu v plemenné knize nebo číslo psa v registru, jméno (případně chovatelskou stanici ) a plemeno psa, identifikaci psa (tetování, čip), jméno a adresa majitele psa, body získané v oddíle A, B, C, popř.

D a celkový počet bodů, dosaženou známku, hodnocení TSB (na určených akcích), podpis vedoucího zkoušek, jméno rozhodčího a jeho podpis.

 

 

Vyhlašování vítězů, udílení cen

Vyhlašování vítězů a pořadí se může provádět a to pro každý druh zkoušek odděleně. Při stejném počtu bodů u zkoušky IPO stupně 1 – 3 rozhoduje výsledek v oddíle C. Pokud by i ten byl stejný, rozhoduje počet bodů v oddíle B.

Mezinárodní zkušební řád IPO

Při rovnosti bodů ve všech třech oddílech se udělí stejné umístění nezávisle na stupni zkoušky. Vyhlašování vítězů se zúčastní všichni účastníci akce.

 

 

TSB hodnocení

Hodnocení TSB, které provádí rozhodčí při hodnocení oddílu C a zapisuje do VK, vyjadřuje povahové vlohy psa s ohledem pro jeho použití v chovu.

Hodnocení TSB nemá žádný vliv na výsledek zkoušky, případně na pořadí. Aby mohlo být hodnocení TSB provedeno, musí pes předvést alespoň jeden cvik obrany se zákusem.

Hodnoceny následující vlastnosti :

vrozené dispozice  ( T ) sebejistota ( S )

schopnost zatížitelnosti organizmu a odolnost při zátěži ( B ).

TSB „a” (výrazný) obdrží pes s velkou ochotou k práci, zřetelnými pudovým chováním, cílevědomou snahou k provedení cviků, sebejistým vystupováním, neomezenou pozorností a mimořádně vysokou odolností.

TSB „vh” (dostačující) obdrží  pes, který prokazuje určitá omezení  v ochotě k práci, v  pudovém chování, v sebejistotě, v pozornosti a v odolnosti.

TSB „ng” (nedostačující) obdrží pes, který vykazuje nedostatky v ochotě k práci, nedostatečné pudové chování, chybějící sebejistotu a nedostatečnou odolnost.

 

Prověrka povahy psa

Povaha psa se prověřuje po celou dobu zkoušek (včetně vyhlašování výsledků).

Pes, který má nápadné nedostatky v povaze, nemůže vyhovět požadavkům i když předcházející části zkoušky proběhly pozitivně. Pokud pes při zkoušce povahy neobstojí, je to důvod k zápisu do výkonnostního průkazu a je diskvalifikován.

Prověrka povahy psa začíná před začátkem každé akce kontrolou jeho identity, psi jsou předvedeni jednotlivě na prověšeném vodítku.

Pes nesmí být nijak provokován, aby se zamezilo jeho přirozeným reakcím. Zvláště je třeba zamezit jakýmkoli dráždivým vlivům. Přezkoušení povahy neprobíhá pouze na začátku zkoušky, ale během celého jejího průběhu. Objeví-li rozhodčí nedostatky v povaze, může psa přezkoušet důkladněji (např.

při střelbě). Opakování cviků za tímto účelem je povoleno. Rozhodčí se nesmí psa dotýkat.

Hodnocení prověrky povahy psa: žádoucí projev povahy

pes je sebejistý

 • pes je klidný, jistý a pozorný
 • pes je živý a pozorný
 • pes je nenucený a poslušný mezní případy – nutno dále pozorovat
 • pes je neklidný ale není agresivní, během zkoušky je ale snášenlivý
 • lehce předrážděný, během předvádění se ale zklidní psi, kteří musí být vyloučeni ze zkoušky
 • nejistí a bázliví psi, vyhýbající se lidem
 • nervózní , agresivní nebo psi kousající ze

 

U psa, který musí být vyloučen ze zkoušky, se provede zápis: „Diskvalifikace z důvodu povahy“.

Všechny dosud získané body se odejmou. Body se neudělí ani v případě, že už byly zveřejněny.

Pes, který při výstřelu projeví strach (např. pes vstane, chová se bázlivě a uteče pryč ; uteče ke psovodovi a chová se bázlivě; vykazuje panický strach a snaží se opustit prostor nebo se chová zmateně ) nebo agresivitu, je okamžitě ze zkoušky vyloučen a neudělují se mu žádné body.

Při hodnocení je třeba zohlednit, zda se jedná o výcvikovou chybu, či např. s výstřelem přímo nesouvisející změnu polohy apod. Při pochybnostech má rozhodčí možnost lhostejnost k výstřelu přezkoušet. Je třeba dbát na to, aby nebyli předváděni psi, kteří byli zbaveni sebedůvěry, a i navenek je jasné, že pracují pod tlakem, a to zejména v oddílu poslušnosti.

 

 

Pravidla figurantské práce při zkouškách

 1. Všeobecně

Během zkoušky by rozhodčí měl posoudit stav vycvičenosti a dle možnosti i kvalitu předváděného psa (kupř.

vrozené dispozice, odolnost při zátěži, sebejistota a ovladatelnost). Rozhodčí v průběhu zkoušek může objektivně posoudit jen to, co sluchem nebo zrakem zjistí. Tento aspekt, především ale zachování sportovního charakteru zkoušek (tj. dle možnosti stejné podmínky pro všechny účastníky), vyžaduje, aby figurantská práce vytvářela pro rozhodčího široký nesporný obraz.

Nesmí být proto

 

ponecháno na libovůli figuranta, jak uzpůsobí svou práci v oddíle C. Navíc musí dodržovat řadu pravidel.

Při zkouškách rozhodčí posuzuje v rámci jednotlivých výkonů nejdůležitější kriteria oddílu C. To jsou např. sebejistota, odolnost při zátěži, vrozené chování a ovladatelnost. Z tohoto důvodu je třeba též hodnotit kvalitu zákusu předvedeného psa. Proto také musí pes, u něhož má být hodnocena např.

kvalita zákusu, dostat možnost se dobře zakousnout, nebo má-li být hodnocena schopnost zatížení organizmu psa, je nezbytné, aby „zatížení” bylo vyvoláno odpovídajícím nasazením figuranta. Vyvinutí mimořádné snahy o udržení stejně prováděné figurantské práce všem je předpokladem možnosti dobrého posouzení.

 

 1. Vystavení a vyštěkání

Figurant stojí v příslušné maketě, s lehce pokrčenou paží v ochranném rukávu tak, aby ho neviděl psovod ani pes.

IPO - Mezinárodní zkušební řád pro sportovní kynologii (platný od 1.1. 2003)

Nehýbá se, a ani nezaujímá pro psa dráždivý postoj. Ochranný rukáv mu slouží k ochraně těla. Při „vystavení a vyštěkání” figurant psa pozoruje, jakékoliv dráždivé, či pomocné pohyby jsou nepřípustné. Obušek drží bokem, směrem dolů.

 

Držení paže v ochranném rukávu

 

 

 

 1. Pokus o útěk figuranta

Po cviku “vystavení a vyštěkání”, na výzvu psovoda vychází figurant normálním krokem z úkrytu a postaví se na místo určené rozhodčím (označená pozice pro útěk).

Pozice figuranta musí umožnit psovodovi odložit psa ve vzdálenosti pěti kroků na určeném místě, bočně k figurantovi na straně ochranného rukávu. Pro psovoda musí být zřejmý směr útěku figuranta.

Na pokyn rozhodčího se dá figurant okamžitě do rychlého běhu přímým směrem, aniž by utíkal přehnaně rychle či nekontrolovaně. Nepohybuje ani dodatečně rukávem, pes si musí sám najít optimální možnost zákusu. V žádném případě se figurant během útěku neobrací ke psu, smí ho však mít v zorném úhlu.

Rukáv neodtahuje. Při zákusu psa běží dál přímým směrem a ochranný rukáv si za pohybu přitáhne těsně k tělu.

Vzdálenost útěku je stanovena rozhodčím. Na pokyn rozhodčího se figurant zastaví. Jestliže figurant provede útěk odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální možnosti k posouzení.

Jakékoli pomocné pohyby figuranta, jako např. přehnané nabízení ochranného rukávu před zákusem, výhrůžná zvolání či údery obuškem o kalhoty před nebo během útěku, povolování rukávu po zákusu, změna rychlosti útěku, ukončení útěku bez povelu, atd., jsou nepřípustné.

Ukončení cviku – viz bod 8 (platí pro všechny cviky)

 

 1. Obrana psa při hlídání

Při hlídání podnikne figurant na pokyn rozhodčího útok na psa.

Při tom použije k výhrůžným pohybům nad ochranným rukávem obušek, aniž by uhodil psa.

Ve stejném okamžiku, aniž by došlo k pohybu ochranným rukávem, na něj pes odpovídající silou čelně zaútočí. Ochranný rukáv je přitom držen vpředu těsně u těla. Jakmile se pes zakousne, je za pohybu přemístěn figurantem bočně a v přímém směru pak začíná zátěžová fáze .

Beginners guide to trading ethereum

V počáteční fázi není dovoleno kroužení. Figurant musí všechny psy přesunout do stejného směru. Rozhodčí se z tohoto důvodu postaví tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, zátěž, zákus, pouštění i hlídání. Tlačení psa směrem k psovodovi je nepřípustné.

Rány obuškem jsou směrovány na oblast ramen či kohoutku psa.

Síla těchto úderů musí být pro všechny psy stejná. První úder následuje po 4 – 5 krocích, druhý po dalších 4 – 5 krocích. Po druhém úderu následují další výhrůžné pohyby obuškem bez úderů.

Dobu trvání zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže  je  útok  na  psa  proveden  odpovídající  dynamikou,  má  rozhodčí  optimální  podmínky k posuzování.

Jakékoli pomocné pohyby figuranta, jako např. nabízení rukávu před zákusem, výhrůžná zvolání či údery obuškem o kalhoty před nebo během útoku, povolování rukávu po zákusu v průběhu testu odolnosti, různá intenzita boje se psem i úderů, samostatné ukončením boje při nedostatku odolnosti psa bez povelu, atd., jsou nepřípustné.

Ukončení cviku – viz bod 8 (platí pro všechny cviky)

 

 1. Zadní doprovod (stupeň zkoušky 2 + 3)

Na příkaz psovoda provede figurant normální chůzí na vzdálenost asi 30 kroků zadní doprovod.

Průběh doprovodu určuje rozhodčí. V průběhu doprovodu se musí figurant vyvarovat jakýchkoli prudkých pohybů.

Obušek i ochranný rukáv musí držet tak, aby nevytvářely pro psa dráždivý podnět. Zejména obušek musí být nesen skrytě. Figurant se pohybuje u všech psů stejným tempem.

 1. Přepad psa při zadním doprovodu (stupeň zkoušky 2 + 3)

Na pokyn rozhodčího následuje za pohybu přepad psa figurantem. Je proveden rychlým otočením na levou nebo pravou stranu a útokem proti psu. Figurant provádí výhružné pohyby obuškem drženým nad ochranným rukávem. Psa musí zachytit pružným držením rukávu, aniž by se při tom zastavil.

Při zákusu psa musí provést zcela nezbytně obrat tělem, aby zachytil sílu útoku psa. Musí se při tom vyvarovat jakýchkoli nadbytečných pohybů ochranným rukávem. Jakmile se pes zakousne, je figurantem v pohybu přesunut bočně a v přímém směru pak začíná fáze odolnosti psa.

Mezinarodni zkusebni rad ipo 2020

Figurant musí všechny psy přesunout do stejného směru. Rozhodčí se z tohoto důvodu postaví   tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, odolnost, zákus, pouštění i hlídání. Tlačení psa směrem k psovodovi je nepřípustné.

Dobu trvání zákusu určuje rozhodčí.

Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže  je  útok  na  psa  proveden  odpovídající  dynamikou,  má  rozhodčí  optimální  podmínky k posuzování. Jakékoli pomocné pohyby figuranta jako např. přehnané úhybné pohyby rukávem před zákusem nebo nabízení rukávu před zákusem, výhružná zvolání či údery obuškem o kalhoty před nebo v průběhu útoku, různá intenzita útoku během zátěžové fáze, samostatné ukončení boje při nedostatečné schopnosti zátěže psa, atd., jsou nepřípustné.

Ukončení cviku – viz bod 8 (platí pro všechny cviky)

 

 1. Útok na psa z pohybu

Na pokyn rozhodčího opustí figurant svůj úkryt a přeběhne předváděcím prostorem až ke středové ose.

Zde, aniž by běh přerušil, zaútočí čelně na psovoda a psa křikem a výhružnými pohyby obuškem. Figurant musí psa zachytit pružným držením ochranného rukávu, aniž by se při tom zastavil. Při zákusu psa musí provést zcela nezbytně obrat tělem tak, aby zachytil sílu útoku psa.

V žádném případě nesmí psa oběhnout. Jakmile se pes zakousne, je figurantem přesunut bočně a v přímém směru, pak začíná zátěžová fáze. V žádném případě nesmí dojít k přetočení psa. Všechny psy musí figurant přesunout do stejného směru. Rozhodčí se musí postavit tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, odolnost, zákus, pouštění i hlídání.

Tlačení psa směrem k psovodovi je nepřípustné.

Dobu trvání zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat.

Jestliže  je  útok  na  psa  proveden  odpovídající  dynamikou,  má  rozhodčí  optimální  podmínky k posuzování. Jakékoli pomocné pohyby figuranta, jako změna tempa útoku, převzetí psa na ochranný rukáv v zastavení, úhybné pohyby před zákusem, oběhnutí psa, nabídnutí rukávu před zákusem, povolování rukávu po zákusu, různá intenzita bojovnosti, ukončení boje při nedostatku bojovnosti psa bez povelu, atd., jsou nepřípustné.

Ukončení cviku – viz bod 8 (platí pro všechny cviky)

 

 1. Ukončení cviků obrany

Ukončení všech cviků obrany je nutno provádět tak, aby mohl rozhodčí pozorovat způsob zákusu, pouštění i hlídání (figurant se nesmí stavět zády k rozhodčímu a musí s ním udržovat oční kontakt).

Po ukončení cviků obrany musí odpor proti psovi ustat, figurant se přestane pohybovat, aniž by zřetelně uvolnil ochranný rukáv. Ten není nesen směrem vzhůru, ale zůstává držen ve stejné pozici, jako v předchozím cviku.

Obušek je držen směrem dolů, bočně podél těla, aby nebyl pro psa viditelný.

Zkušební řády

Za účelem pouštění nesmí být figurantem prováděny žádné pomocné postoje. Po puštění udržuje figurant se psem zrakový kontakt, jakékoli dráždivé či pomocné postoje různých druhů jsou nepřípustné.

Pro udržení zrakového kontaktu při hlídání se může za kroužícím psem figurant pomalu, netrhavými pohyby otáčet.

 

 1. Nejistota a selhání psa

Na psa, který se při cvicích obrany nezakousne nebo zákus uvolní a pustí, figurant útočí do té doby, dokud rozhodčí cvik neukončí.

V této situaci nesmí figurant v žádném případě poskytovat psu pomoc nebo sám cvik ukončit.

Mezinarodni zkusebni rad ipo 2020

Psi, kteří nechtějí pouštět, nesmí být k tomuto držením obušku v příslušné pozici nebo jeho pohybováním figurantem nuceni. Psi, kteří při hlídání mají snahu figuranta opustit, nesmí být jím lákáni dráždivými pohyby k setrvání. Při všech cvicích a jejich částech se musí vždy figurant chovat aktivně nebo neutrálně dle požadavků zkušebního řádu.

Pokud při hlídání pes do figuranta naráží nebo jej kouše, je nutno se zdržet jakýchkoliv obranných pohybů.

 

BH Zkouška doprovodného psa

dělí se na :

 

oddíl B                                                                                                               poslušnost , celkem  60 bodů

oddíl D                                                                                                               chování v dopravním ruchu

 

 

Všeobecná ustanovení

Složení této zkoušky je podmínkou pro účast na kterékoliv ze zkoušek podle tohoto zkušebního řádu.

Přezkoušení na lhostejnost k výstřelu se na zkoušce BH neprovádí. Psi, kteří nedosáhnou v oddíle B (poslušnosti) nejméně  70%  bodů( 42 ), nejsou připuštěni k oddílu D (chování v dopravním ruchu). Proto zkouška začíná vždy poslušností.

Na konci zkoušky rozhodčí výsledky nesděluje v bodech, nýbrž pouze slovním hodnocením „obstál“ či

„neobstál“.

Zkouška se považuje za složenou, pokud pes dosáhl v oddíle B nejméně   70%   bodů a v oddíle D obstál. Udělená výcviková značka nemá význam ve smyslu chovatelského, bonitačního a výstavního řádu klubů začleněných v FCI. Skládání zkoušky v případě jejího opakování není vázáno žádnými časovými lhůtami.

Každý výsledek zkoušky bez ohledu na její úspěšnost se zapisuje do výkonnostního průkazu.

 

 

BH               oddíl B      poslušnost

Cvik 1 :Ovladatelnost  na vodítku15 bodů
Cvik 2 :Ovladatelnost bez vodítka15 bodů
Cvik 3:Odložení vsedě10 bodů
Cvik 4:Odložení vleže s přivoláním10 bodů
Cvik 5:Dlouhodobé odložení10 bodů
Celkem60bodů

Každý cvik začíná a končí v základním postoji.

V základním postoji sedí pes klidně a pozorně v přímém směru po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda. Zaujmutí základního postoje před zahájením každého cviku je povoleno pouze jednou. V základním postoji stojí psovod sportovně. Rozkročený postoj není dovolen. Závěrečný základní postoj cviku předešlého, může být výchozím základním postojem cviku následujícího. Pomoc tělem psovoda je zakázána a je za ní snižováno bodové hodnocení.

Psovod u sebe nesmí mít jakékoli motivační pomůcky nebo hračky. Pokud psovod nemůže z důvodu svého tělesného postižení správně provést jakoukoli část cviku, musí tuto skutečnost sdělit před začátkem zkoušky rozhodčímu.

Jestliže nemůže psovod kvůli tělesnému postižení vodit psa po levé straně, je mu umožněno vodit psa na straně pravé.

K zahájení každého cviku dává pokyn rozhodčí. Vše ostatní, jako obraty, zastavení, změny rytmu chůze atd. se provádějí bez povelu rozhodčího. Psovodovi je ale povoleno vyžádat si na rozhodčím velení.

Po každém dokončeném cviku je povolena pochvala psa, po které může psovod zaujmout nový základní postoj. Mezi pochvalou a zahájením dalšího cviku musí být dodržen zřetelný časový odstup (cca 3 sekundy).

Mezi jednotlivými cviky musí být pes veden u nohy.

 

1. Ovladatelnost na vodítku                                                                      15 bodů

Zvukový povel: „k noze“

 

Upoutaný pes má ze základního postoje na zvukový povel „k noze“ radostně následovat svého psovoda.

Obojek nesmí být nastaven na stahování.

Mezinárodní zkušební řád IPO

Základní postoj zaujímá psovod ve chvíli, kdy druhý psovod, jenž vede svého psa na místo dlouhodobého odložení, taktéž zaujme základní postoj. Od tohoto momentu začíná posuzování obou psů.

Nejprve jde psovod se psem bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem.

Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích předvede na povel „k noze“ klus a pomalou chůzí (vždy po 10 – 15 krocích).

Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Různé rytmy chůze se musí zřetelně odlišovat svou rychlostí.

Dle schématu se v normálním kroku provádějí vždy dva obraty vpravo, jeden vlevo a dva čelem vzad, po druhém obratu čelem vzad následuje zastavení.

Pes musí být vždy svou lopatkou na úrovni kolen psovoda po jeho levé straně, nesmí předbíhat, opožďovat se, či vybočovat do stran.

Zastavení se dle schématu provádí minimálně jednou, z normálního kroku po druhém obratu čelem vzad.

Zvukový povel je povolen pouze při vykročení a změně rytmu chůze. Pokud se psovod zastaví, pes si musí rychle bez vlivu psovoda sednout.

Psovod nesmí svůj základní postoj měnit a zvláště se nesmí přiřazovat ke křivě sedícímu psovi. Vodítko je drženo v levé ruce a musí být prověšené. Na konci cviku projde psovod se svým psem na pokyn rozhodčího pohybující se skupinou minimálně 4 osob.

Za chybné je považováno opožďování se psa, jeho předbíhání nebo vybočování do stran, stejně tak jako váhání psovoda při obratech.

Průchod skupinou pohybujících se osob se provádí během ovladatelnosti na vodítku i bez vodítka.

Psovod se psem musí obejít jednu osobu zprava a jednu zleva (např. ve formě číslice 8) a alespoň jednou se musí v blízkosti jedné z osob ve skupině zastavit. Rozhodčí smí požadovat opakování cviku. Na pokyn rozhodčího opustí psovod se psem skupinu a zaujme závěrečný základní postoj.

Chválit psa je dovoleno až po opuštění skupiny po zaujmutí základního postoje.

Obrat čelem vzad provádí psovod směrem doleva (otočením o 180 stupňů na místě). Při tom jsou možné dvě varianty. Pes obejde obratem vpravo psovoda nebo provede na místě obrat vlevo o 180 stupňů.V průběhu jedné zkoušky je možná pouze jedna z obou variant.

 

 

2.

Ovladatelnost bez vodítka                                                                    15 bodů

Zvukový povel „k noze“

 

Na pokyn rozhodčího je pes v základním postoji odpoután z vodítka. Psovod si zavěsí vodítko přes rameno nebo ho ukryje v kapse (v každém případě vždy na straně od psa) a vydá se se svým neupoutaným psem znovu do skupiny osob, kde se alespoň jednou zastaví.

Mezinarodni zkusebni rad ipo 2020

Po opuštění skupiny zaujme krátce základní postoj a začne s ovladatelností bez vodítka shodně se cvikem 1.

 

 

3. Odložení vsedě                                                                                         10 bodů

Zvukový povel “k noze”, „sedni“

 

Ze základního postoje vyjde psovod s neupoutaným psem na povel “k noze” v přímém směru. Po 10 až 15 krocích zaujme psovod základní postoj, dá zvukový povel,„sedni“ a vzdálí se dalších 15 kroků.

Okamžitě se otočí ke psovi. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně do základního postoje. Pokud se pes místo sedu položí nebo zůstane stát, odečte se 5 bodů.

 

 

4.

Odložení vleže s přivoláním                                                                 10 bodů

Po jednom zvukovém povelu „k noze“, „lehni“, „ke mě“, „k noze“

 

Ze základního postoje vyjde psovod s neupoutaným psem na povel „k noze“ přímým směrem. Po 10 až 15 krocích zaujme psovod základní postoj, dá zvukový povel „lehni“ a vzdálí se dalších 30 kroků.

Okamžitě se otočí ke psu a zůstane klidně stát. Na pokyn rozhodčího si psa přivolá. Pes musí radostně a rychle přiběhnout a sednout si těsně před psovoda. Na povel „k nozepak zaujme základní postoj. Zůstane-li pes stát nebo si sedne odečte se 5 bodů.

 

 

5. Dlouhodobé odložení                                                                             10 bodů

Po jednom zvukovém povelu: „lehni“, „sedni“

 

Před započetím cviku č.

1 druhého psovoda odloží psovod neupoutaného psa ze základního postoje povelem „lehni“ na místě určeném rozhodčím, aniž by u něj zanechal vodítko či jakýkoli jiný předmět. Poté bez ohlédnuti od psa odejde a ve vzdálenosti nejméně 30 kroků na dohled od psa zády k němu zůstane klidně stát. Pes musí klidně, bez vlivu psovoda ležet po dobu předvádění cviků č.

1 až 4 druhým psem. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Po cca 3 sekundách na pokyn rozhodčího a zvukový povel „sedni“ zaujme pes rychle a v přímém směru základní postoj.

Neklidné chování psovoda, stejně jako jakákoli jeho skrytá pomoc, neklidné ležení psa, případně předčasná změna polohy při příchodu psovoda snižují odpovídajícně bodové hodnocení. Pokud pes sedí nebo stojí, ale neopustí místo odložení, následuje dílčí hodnocení. Vzdálí-li se pes z místa před ukončením cviku č.

2 druhého psa o více jak 3 metry, hodnotí se tento cvik 0 body. Opustí-li pes místo až po ukončení cviku č. 2 druhého psa, obdrží dílčí hodnocení. Jde-li pes vracejícímu se psovodovi naproti, je mu bodové hodnocení sníženo až o 3 body.

 

 

BH    oddíl D   chování v dopravním ruchu

Následující cviky probíhají mimo cvičiště na vhodně zvoleném místě v městském ruchu.

Rozhodčí ve spolupráci s vedoucím zkoušek rozhodne, kde se tyto cviky budou konat (ulice, cesta nebo náměstí). Během zkoušky nesmí být narušen dopravní provoz.

Provedení této části zkoušky je díky své svéráznosti značně časově náročné. Ani vyšší počet psů nesmí ovlivnit posouzení výkonu.

Za jednotlivé cviky v oddílu D se neudělují body. Pro úspěšné složení této části zkoušky je určující celkový dojem chování psa v dopravním ruchu a na veřejnosti. Následně popsané cviky slouží jako

 

podnětné a mohou být rozhodčím individuálně přizpůsobovány daným podmínkám.

Rozhodčí je při pochybnostech v posouzení cviku oprávněn požadovat jeho opakování případně jeho obměnu.

 

 

1.

Chování psa ve skupině osob

Na pokyn rozhodčího projde psovod s upoutaným psem po chodníku předem určenou část ulice.

Rozhodčí následuje dvojici v přiměřené vzdálenosti.

Pes by měl ochotně, na prověšeném vodítku, následovat psovoda po jeho levé straně, ramenem souběžně s jeho kolenem. K okolním chodcům a vozidlům by se pes měl chovat lhostejně.

Na trase psovodovi překříží cestu běžící osoba (sjednaný pomocník).

Pes by se  měl chovat neutrálně a netečně.Dále jde psovod se psem skrz uvolněně se chovající skupinu minimálně 6 osob, z nichž jedna psovoda osloví a pozdraví ho podáním ruky. Pes by se měl vedle psovoda na jeho povel posadit nebo položit a během krátkého rozhovoru by se měl chovat klidně.

 

2.

Chování psa k cyklistům

Psovod jde s upoutaným psem po cestě. Zezadu je předjede cyklista, který zazvoní. V dostatečné vzdálenosti se pak otočí a jede proti psovodovi se psem zpět a znovu několikrát zazvoní. Cyklista by měl míjet dvojici tak, aby pes byl mezi ním a psovodem.

Pes by se měl projevovat vůči cyklistovi lhostejně.

 

3.

Chování psa v dopravním ruchu

Psovod jde s upoutaným psem kolem několika aut. Během provádění cviku začne jedno z aut startovat, u jiného auta dojde k zabouchnutí dveří. Zatímco psovod se psem pokračuje v chůzi, zastaví vedle nich další auto.

Mezinarodni zkusebni rad ipo 2020

Řidič stáhne okénko a požádá psovoda o informaci. Při tom by si měl pes na povel psovoda sednout nebo lehnout. K autům a zvukům dopravního ruchu by se měl chovat klidně a lhostejně.

 

4.

Chování psa k běžcům či bruslařům

Psovod jde s upoutaným psem po málo frekventované cestě. Předběhnou ho bez zpomalení nejméně dva běžci. Jakmile se vzdálí, objeví se další běžec, běžící proti psovodovi se psem, který je beze změny tempa mine. Pes musí jít korektně u nohy a nesmí běžce obtěžovat. Je dovoleno, aby při míjení osob psovod psa povelem posadil nebo položil.

Místo běžců je možno stejným způsobem využít i bruslaře na inline bruslích.

 

5.

Chování psa k jiným psům

Při setkání s jiným psem se psovodem, který dvojici míjí nebo jde proti ní, by se zkoušený pes měl chovat neutrálně. Psovod může zopakovat povel „k noze“ nebo psa povelem posadit či položit.

 

 1. Chováníuvázanéhopsa krátkodobě ponechaného o samotě, jeho chování k ostatním zvířatům Na pokyn rozhodčího jde psovod s upoutaným psem po určené trase po průměrně rušné Po krátkém úseku na pokyn rozhodčího přiváže psa k plotu, kroužku ve zdi či něčemu podobnému.

  Pak se vzdálí mimo dohled psa, nejlépe do obchodu či domovního vchodu.

Pes smí stát, sedět nebo ležet.

Během nepřítomnosti psovoda projde bočně ve vzdálenosti cca pěti kroků od zkoušeného psa osoba (pomocník) se psem na vodítku. O samotě ponechaný pes by se měl během nepřítomnosti psovoda chovat klidně.

K procházejícímu psovi (nesmí se použít agresivní pes) by se měl chovat klidně bez

 

známek útoku (silné škubání vodítkem, neustávající štěkot).

Na pokyn rozhodčího se psovod vrátí ke svému psovi.

Je ponecháno na rozhodčím, zda provede jednotlivé cviky se všemi psy na stejném místě, nebo přezkouší všechny zkoušené z jednoho cviku na jednom místě a pro cvik další ho změní.

 

Zkouška pracovní upotřebitelnosti 1 – 3 (APr 1-3)

Zkouška pracovní upotřebitelnosti ve stupních 1 – 3 se skládá pouze z oddílu B a C zkoušky IPO 1 – 3.

 

NejvyššímožnýpočetbodůVýborněVelmidobřeDobřeUspokojivěNedostatečně
200bodů191 – 200180 – 190160 – 179140 – 1590 – 139

 

 

Zkouška stopařská   1 – 3 (FPr 1 – 3)

Zkouška stopařská ve stupních 1 – 3 se skládá pouze z oddílu A zkoušky IPO 1 – 3.

 

NejvyššímožnýpočetbodůVýborněVelmidobřeDobřeUspokojivěNedostatečně
100bodů96 – 10090 – 9580 – 8970 – 790 – 69

 

 

Zkouška poslušnosti 1 – 3 (UPr 1 – 3)

Zkouška poslušnosti ve stupních 1 – 3 se skládá pouze s oddílu B zkoušky IPO 1 – 3.

 

NejvyššímožnýpočetbodůVýborněVelmidobřeDobřeUspokojivěNedostatečně
100bodů96 – 10090 – 9580 – 8970 – 790 – 69

 

 

Zkouška obranářská   1 – 3 (SPr 1 – 3)

Zkouška obranářská ve stupních 1 – 3 se skládá pouze z oddílu C zkoušky IPO 1 – 3.

 

NejvyššímožnýpočetbodůVýborněVelmidobřeDobřeUspokojivěNedostatečně
100bodů96 – 10090 – 9580 – 8970 – 790 – 69

 

 

IPOZTP

dělí se na:

– Zkouška chovné způsobilosti
Oddíl A Oddíl B Oddíl C Celkem:100 bodů

100 bodů

100 bodů

300 bodů

 

IPO ZTP     oddíl A stopa

Vlastní stopa, nejméně 300 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90°), 2 předměty psovoda, nejméně 20 minut stará, časový limit pro vypracování 15 minut.

Sledování stopy:                                                                                               79 bodů

Předměty (11 + 10)                                                                                          21 bodů

Celkem                                                                                                                100 bodů

Všeobecnáustanovení

Rozhodčí  nebo  osoba  zodpovědná  za  oddíl  stop  určí  tvary  stop  vzhledem  k  prostoru,  který  je k pokládání stop určen.

Stopy musí být položeny odlišně. Např. jednotlivé lomy a předměty nesmí být na všech stopách položeny ve stejné vzdálenosti od sebe. Začátek (nášlap) stopy musí být označen štítkem, který je zapíchnut do země vlevo od nášlapu v jeho bezprostřední blízkosti.

Psovod ukáže před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za oddíl stop předměty. Použity mohou být pouze předměty dobře napachované (nejméně 30 min.). Psovod se zdrží krátce na nášlapu a pak jde normálním krokem v  určeném směru.

Rovněž  lomy jsou  kladeny normálním krokem. První předmět je pokládán po nejméně 100 krocích na 1. nebo 2. úsek, minimálně však 20 kroků před nebo za lomem, druhý předmět na konec stopy. Předměty musí být pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru. V průběhu jedné stopy musí být pokládány rozdílné předměty (např.: kůže, textil, dřevo).

Předměty musí být cca 10 cm dlouhé, 2 – 3 cm široké a 0,5 – 1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu.

Rozhodčí a doprovázející osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v pracovním prostoru dvojice (psovod a pes).

 

 1. Zvukový povel: ” hledej ” nebo “stopa”

Zvukový povel je povolen na začátku stopy a po prvním předmětu, případně po chybném označení

 

 1. Provedení: Psovod si připraví psa pro práci na stopě.

  Burning Issues in 2020: Shrinking Public Markets, IPO Candidates & Luxury Real Estate

  Pes může pracovat buď volně nebo na 10 m dlouhém vodítku. 10ti metrové stopovací vodítko může být vedeno přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami. Může být upevněno přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo k připínacímu kroužku na stopovacím postroji (povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje, bez přídavných řemenů).

Na výzvu se hlásí psovod se psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje.

Před stopou, během uvedení na stopu a při celkové práci na stopě je nutno

 

zdržet se jakéhokoliv nátlaku na psa.

Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na nášlap a uveden na stopu. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Stopu musí pak dále se zájmem s nízkým nosem a stejnoměrným tempem sledovat. Psovod následuje psa s odstupem 10 m na konci stopovacího vodítka. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Stopovací vodítko smí být prověšené.

Lomy musí pes vypracovávat s jistotou.

Mezinarodni zkusebni rad ipo 2020

Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy.

Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může zůstat stát nebo sedět nebo s ním přijít ke psovodovi. Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne.

Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě). Pokud pes předmět označil či zvedl, položí psovod stopovací vodítko a jde k němu.

Zvednutím předmětu ukáže, že pes předmět nalezl. Pak zvedne stopovací vodítko a pokračuje se psem na stejném místě ve sledování stopy. Po ukončení stopy nalezené předměty ukáže rozhodčímu.

Příležitostná pochvala mimo lomy je povolena. Pes smí být pochválen i po označení předmětu.

 

 1. Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kritériem hodnocení.

  Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, kroužení na lomech, trvalé povzbuzování, verbální pomoc či pomoc vodítkem během sledování stopy, váhavé zvedání či označování předmětů a chybné označování snižují bodové hodnocení.

  Vzdálí-li se pes od stopy o více jak jednu délku stopovacího vodítka, je jeho práce na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Neuposlechne-li této výzvy, rozhodčí jeho práce na stopě ukončí.

Není-li do 15 min po uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím ukončena. Boduje se výkon podaný do ukončení práce.

Střídavé zvedání a označování předmětů na jedné stopě je chybné.

Do hodnocení se započítávají pouze předměty, které byly označeny způsobem nahlášeným psovodem před započetím práce na stopě. Za neoznačené nebo nezvednuté předměty se body nezadávají.

Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem  (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být jeho práce ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází.

Pokud pes v průběhu práce na stopě objeví zvěř a projeví se u něj lovecký pud, může ho psovod usměrnit povelem lehni.

Na pokyn rozhodčího pak pokračuje v další práci. Pokud se mu to nepodaří, je ze zkoušky vyloučen (hodnocení: diskvalifikace z důvodu neposlušnosti).

 

IPO  ZTP      oddíl B            poslušnost